Search:
View  Edit  Attributes  History  Attach  Print  Search
Menu Main / Books

Menu

Options

edit SideBar

Các sách đã xuất bản

Phạm Trường Linh

 • Sáng mãi niềm tin Quảng Đức, Tham luận Viện NC Phật học, 2005
 • Một Phật quả có thể đạt được trong đời sống hiện tại, NXB. Văn Hóa Sài Gòn, 2008
 • Những kỷ niệm không quên về Bồ Tát Thích Quảng Đức, NXB. Phương Đông, 2008

Vân Hà

Attach:bmbd.jpg Δ

 • Bóng mát Bồ đề, NXB. Tôn Giáo, 1997

Attach:10daidetu.jpg Δ

 • Đức Phật và thập đại đệ tử diễn ngâm, NXB Tôn Giáo, 1999
 • Sự tích bà chúa Ba (dịch từ truyện thơ khuyết danh “Nam Hải Quan Thế Âm”), 2005, NXB Tôn Giáo
 • Kinh Duy Ma Cật (Diễn Ngâm), 2008, NXB Tôn Giáo
 • Kinh Pháp Hoa & Đại Trí Độ luận (Diễn ngâm), 2010, NXB. Tôn Giáo
 • Kinh Kim Cang (Diễn ngâm), 2012, NXB. Tôn Giáo

Nguyên Cẩn

 • Cà phê không đường (NXB. Thanh Niên, 2012)
 • Đối thoại với hư không (NXB. Thanh Niên, 2012)
 • Bóng chữ trước đèn (NXB. Thanh Niên, 2013)

Mặc Hà

Đức Kiên

 • Những mẫu chuyện Phật giáo dành cho thiếu nhi, NXB. Phương Đông, 2015
 • Tài hoa và trí thức họ Phạm, NXB. KHKT, 2015
 • Những mẫu chuyện Phật giáo dành cho thiếu nhi (tập 2), NXB. Hồng Đức, 2016
 • Những mẫu chuyện Phật giáo dành cho thiếu nhi (tập 3), NXB. Hồng Đức, 2017
 • Apply KM and SNS in Improving the labor productivity of Vietnamese SME. Scholar Press, 2016 - Link
 • Giáo trình Quản lý Tri thức, NXB. Xây dựng, 2016 - Link
 • Consumers' behavior toward organic vegetable in Ho Chi Minh City-VN, OmniScriptum, Lambert Academic Publishing (2017) - Link
 • A Knowledge Management Approach for Ensuring the Success of IT Industries in Vietnam, Nova Science Publishers, 2017 - Link
 • Những nhà khoa học Việt Nam tiêu biểu, NXB. Thanh Niên, 2017